Scroll for English

Hur det funkar
Processen att starta en hubB

Processen kan starta på flera sätt. Det enklaste är förstås om en skola eller kommun väljer att direktupphandla vår tjänst. Då kan vi starta relativt snabbt. Ett annat sätt kan vara att vi ser ett behov eller får in ett önskemål om att skapa en hubb på ett särskilt ställe.  Då undersöker vi om fler har önskemålet eller har sett behovet. Efter det försöker vi hitta lokal i närheten samt rekryterar volontärer som kan tänka sig att arbeta just där.

Det kan också vara så att vi får kontakt med en Hjälpare som säger ”vi har en lokal här som ni gärna får nyttja!” Då undersöker vi hur behovet av stöd ser ut i det området och om det ser ut som att det finns ett nog stort intresse så går vi vidare med att efterlysa, rekrytera och utbilda volontärer.

I nästa steg skapar vi tillsammans med volontärerna i det nya teamet en så utvecklande och kreativ miljö vi kan i den lokal vi fått tillgång till. (Vi tar gärna emot material för detta ändamål – läs mer på sidan Stötta oss!). Och sedan välkomnar vi barnen och ungdomarna med öppna armar och hjärtan!

Om du är förälder och skulle vilja att ditt/dina barn får tillgång till en hubb, anmäl då ditt intresse så snart du kan! Och hör gärna med fler personer i det område du vill ha hubben, kan vi se att det redan finns flera intresserade så ökar chanserna att vi förverkligar en hubb nära dig.

Vår lärstrategi

1. Holistiskt förhållningssätt.

Lärguiderna ser barnet i sin helhet som människa och bygger upp en relation med varje barn för att kunna tillgodose deras behov. De nyttjar sina olika erfarenheter och kunskaper i teamet för att möta barnen individuellt och engagera dem. De har ett starkt fokus på socialt och emotionellt välbefinnande och lärande.

2. Utveckla självledarskap.

Lärguiderna tränar barnen att ta ansvar för att hantera och prioritera sin tid genom att ställa frågor och hjälpa dem att sätta mål. De hjälper till att utmana och ger feedback. De låter barnen i gruppen hjälpa varandra i denna process. De underlättar demokratiska processer.

3. Skolarbete

Lärguiderna vägleder barnen i att identifiera och formulera sina lärintressen och förväntningar på skolarbetet, och resultatet av det. De håller kontakten med barnens vanliga skolor vid behov. De håller en öppen dialog med lärare, föräldrar, barn och eventuella andra kontakter som barnet har (som är relaterade till psykisk hälsa eller skolarbete).

4. Förväntade resultat

Barn som deltar i våra hubbar:

  • » hanterar sin situation i krisen bättre
  • » mår bättre
  • » har upplevt socialt och emotionellt lärande 
  • » har blivit bättre på självledarskap
  • » har uppnått de akademiska resultat de vill ha.
Frågor och svar

Hur kommer Teal School Hubs att hjälpa i Corona-krisen?

Vår organisation kommer att ordna små lärhubbar i lediga lokaler för att stödja barnens fortsatta lärande under, och efter, krisen. Forskning från andra kriser visar att det tar tid för återhämtning av skolresultat. Krisen i sig kan också innebära mycket emotionell stress för barn och unga, något som de får stöd med i våra hubbar.

Kommer hubbarna att vara öppna även kvällar och helger?

Om föräldrar och barn har det behovet så kommer hub-teamet eller några hubbar tillsammans, försöka tillgodose behovet. Så det är ett ”kanske”.

Är det inte motsägelsefullt att arbeta för att skapa fysiska möten?

Det beror på vad man jämför med. Att ha små lärhubbar lokalt placerade hjälper till med social distansering och minskar samtidigt exponeringen för större samlingar av människor, som traditionella skolor.

Vad gör era hubbar annorlunda än traditionella skolor?

Vi har ett holistiskt perspektiv där vi fokuserar på känslomässigt välbefinnande, självstyrt lärande och självledarskap samt stödjer barn i deras skolarbete med grund i behov och intressen.

Hur många hubbar kan ni hantera, Teal School är bara ett team på fem personer just nu?

Hubbarna leds av ett självstyrande team av lärguider. De fattar beslut själva där de utgår från barnens behov, våra värderingar och lärstrategi och där de kan fråga andra hubbar om råd. Teal School stöttar framförallt i början, senare vid behov. Därför kan vi skapa ett stort nätverk av hubbar.

Hur stora är hubbarna?

Det beror på storleken på lokal samt intresset i området, samt att vi rättar oss efter de riktlinjer som myndigheterna sätter, men någonstans kring 2-3 vuxna och 10-15 barn i olika åldrar är en riktlinje. 

Hur garanterar ni att volontärerna är rätt personer att arbeta med barn?

I vår rekryteringsprocess försöker vi hitta personer som har en drivkraft att göra skillnad i barns liv. Och, vi kräver ett utdrag ur belastningsregistret för att få arbeta med barn. 

Vad står Teal för i Teal School?

Teal är en färg som betecknar ett utvecklingsstadium enligt Ken Wilbers integralteori, och som beskrivs för organisationer i Reinventing Organizations av Frédéric Laloux. Den beskriver ett nytt paradigm för hur vi skapar system (som organisationer) med utgångspunkt i mänskliga behov och motivationsfaktorer, och hur man bäst hanterar komplexitet. Enkelt förklarat kan man säga att vi går ifrån tanken om system som maskiner till att se system som levande organismer. Som bilden på ett organisationsschema i dagens paradigm nedan (röda boxarna), och hur det ser ut i ett Teal system till höger.

How it works
The Process of starting a hub

The process can start in several ways. The easiest way is of course if a school or municipality decides to buy our service. We can also get notified there’s a need of our service somewhere, or someone contacts us showing interest for attending a hub. We then try to find out whether more people are interested or have seen the need in that area. After that, we try to find locations nearby and advertise for volunteers who can work in that specific area.

The process can also start with a Helper contacting us saying ”we have a space here that we would be happy to let you use!” Then we investigate the demand in that area, and then move on to advertise for, recruit and train volunteers.

In the next step we at Teal School and the volunteers in the new team create a developing and creative environment. (We are happy to receive material for this purpose – read more on the Stötta oss (support us) page!). And then we welcome the children and young people with open arms and open hearts!

If you are a parent and would like your kid(s) to attend a hub, then send an letter of interest. And if you want, talk to more people in your neighbourhood. If we can see that there are already several interested people, the chances of us realizing a hub near you increases.

Send a letter of interest!
Our Learning Strategy
1. Holistic view.

The Learning guides build relationships with each child to be able to meet their needs. They pool their experiences and knowledge in the team to plan an approach that engages children with a strong focus on social and emotional wellbeing and learning.

2. Develop self-leadership.

The guides coach the children towards taking responsibility for managing their own time by asking questions and helping them setting goals. They help prioritize, challenge and give feedback. They let the kids in the group help each other in this process. They facilitate democratic processes.

3. Academics

The team guides the children in identifying and formulating their learning interests and academic learning expectations. They stay in touch with the kids’ regular schools if needed and keep an open dialogue with teachers, parents and children.

4. Anticipated results

Kids attending our hubs:

  • » are managing their situation in the crisis better
  • » feel better
  • » have experienced social and emotional learning
  • » have improved their self-leadership skills
  • » have achieved the academic learning results they want.
FAQ

How will Teal School Hubs help in the Corona crisis?

Our organisation will provide small scale learning hubs in vacant spaces, supporting the continued education of children during the crisis. They will also get social and emotional support.

Can hubs stay open evenings and weekends?

If parents and kids have that need, the hub team, or team of teams, will try and meet the need. So, that’s a ”maybe”.

Isn’t it wrong to aim for physical meetings? 

It depends on what you compare with. Having small scaled schools locally positioned will help with social distancing while decreasing quickly the exposure to large groups of people, like traditional schools.

What makes your hubs different from traditional schools?

We take a holistic approach, focusing on emotional wellbeing, self-directed learning and self-leadership, as well as supporting children with their present school work.

How many hubs can you manage, Teal School is only a team of five people?

The hubs are led by an autonomous team of learning guides. They make the decisions themselves based on the children’s needs, our values and learning strategy, and they can ask other hubs for advice. Teal School mainly supports in the beginning. Therefore, we can create a large network of hubs.

What is the size of the hubs?

It depends on the size of the space and the interest in the area, and on restrictions set by the authorities, but say somewhere around 2-3 adults and 10-15 children of different ages.

How do you guarantee that the volunteers are suitable for working with children? 

In our recruitment process we try to find people that have a drive to make a change in kids’ lives. And, we require the standard Police Register Extract to work with kids.

What does Teal in ’Teal School’ stand for?

Teal is a color that represents a stage of development according to Ken Wilber’s integral theory, which is described for organizations in Reinventing Organizations by Frédéric Laloux. It describes a new paradigm for how we create systems (such as organizations) based on human needs and motivational factors, and how to best manage complexity. In simple terms, we can say that we move from the idea of systems as machines towards seeing systems as living organisms. Compare the organization chart in today’s paradigm below (red boxes), to what it looks like in a Teal system.

Snart är det sommarlov!

Du förtjänar förstås att chilla, vila och återhämta dig!

Gör det med oss i våra sommarhubbar och upplev samtidigt en annan typ av lärande. Vi fokuserar på utveckling av hela dig, och hjälper dig samtidigt komma ikapp efter våren, eller få ett försprång inför höstens skolstart.

Måndagar 10 – 15 Bandhagen

Tisdagar och torsdagar 10 – 15 Kista

Onsdagar i Hagaparken 

Anmäl intresse på sidan Kids eller Parents!

Låt oss samarbeta!
Skolhuvudman
Expression of Interest / Intresseanmälan
Interest Parent or Kid
Your role / Din roll *
I'm interested in the joining the hub in: / Jag är intresserad av att medverka på hubben i:
Would you be able to bring your own laptop or tablet to the hub? / Skulle du ha möjlighet att ta med en egen bärbar dator eller surfplatta till hubben?
Helpers & Friends!
Helpers